XOV TOOJ TSEEM CEEB (Important Numbers)
 
Principal loos kam   385 – 8000 
Kws pab tswv yim loos kam 385 – 8067
Kev pab cuam me nyuam kawm ntawv loos kam 385 – 8084 
Kis las thiab Kev yooj yim loos kam  385 – 8060 
Me nyuam kawm ntawv kev ua ub ua no (SBO) 385 – 8060
Chav nyeem ntawv loos kam  385 – 8098
Career Center loos kam  385 – 8038 
Loos kam saib xyuas kev qhaj  ntawv  385 – 8010 
Tus pab saib xyuas kev qhaj ntawv  385 - 8097 
Bookkeeper loos kam  385 – 8092 
Kev mus los loos kam (Transportation)  385 – 6464
Kws pab tswv yim kev nyiaj tsiag  385 – 8036 
Kev sau npe kawm ntawv loos kam  385 – 8012 
Loos kam saib xyuas kev nyob tsis zoo 385 – 8046 
Special Education loos kam  385 – 8066
Tus pab txhais lus Hmoob loos kam  385 – 8087
Loos kam saib xyuas kev noj haus  385 - 8025