Kev Cai Lij-choj Tswj Hwm Koom
Hauv Saib Xyuas Tsev Kawm Ntawv

(Shool Site Council Bylaws)

 

Kho dua:  11 Hli tim 5, 2008

Pom zoo txais yauv:  11 Hli tim 5, 2008

Cov tswv cuab ntawm Pawg pab tswv yim ( COUNCIL ) yuav tsum muaj:

1.       Rau tus niam txiv, cov saib xyuas raug cai ntawm cov me nyuam kawm ntawv hauv Golden Valley High School, los yog neeg pej xeem tsis ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv.

2.       Rau tus me nyuam kawm ntawv sawv cev rau cov tseem kawm hauv Golden Valley High School.

3.        Kaum ob tug neeg ua hauj lwm ( Tsev kawm ntawv cov principal, cov nais khu, thiab yam tsawg ib tug tsis yog nais khu). Tsev kawm ntawv cov neeg ua hauj lwm yuav tsum muaj tej yam zoo li nram qab no:

a.       Certificated: Yam tswg kawg yuav tsum ua hauj lwm 60% hauv Golden Valley high School thiab yam tsawg kawg ua nais khu ib xyoo nrog MUHSD ( tsis yog ua cov thawj coj)

b.      Classified: tseem ua hauj lwm hauv Golden valley High School thiab yam tsawg ua hauj lwm plaub teev hauv ib hnub, ua hauj lwm tau ib los yog ntau xyoo nrog MUHSD.

Pawg Council Cov tswv cuab yog raug xaiv los ntawm lawv cov phooj ywg kom los pab rau hauv Pawg Pab Tswv yim rau Tsev kawm ntawv, School Site Council (SSC) ( i.e cov nais khu raug xaiv los ntawm cov nais khu, cov niam txiv raug xaiv los ntawm cov niam txiv, thiab cov me nyuam kawm ntawv raug xaiv los ntawm cov me nyuam kawm ntawv).

Ncua sij hawm ua hauj lwm ntawm Council cov tswv cuab yuav yog peb xyoo sib law (lub 7 Hli tim 1 mus txog 6 Hli tim 30). Cov tswv cuab muaj peev xwm tsis nyob kom tas ncua sij hawm los tau.  Qhov kev zam yog rau cov me nyuam kawm ntawv: Cov me nyuam kawm ntawv yuav tas ncua sij hawm(terms) thaum kawm tiav los yog thaum ho tawm ntawm Golden Valley High School mus lawm; tshaj ntawd, cov me nyuam kawm ntawv uas nyob qib 9 es tau los nyob hauv pawg pab tswv yim no muaj peev xwm nyob tau plaub xyoo yog lawv pom zoo nyob. Txhua tus niam txiv/tus saib xyuas ua tswv cuab, thaum nyob muaj chaw lawm, muaj peev xwm nyob kom tas ncua sij hawm peb xyoo txawm yog tias tus me nyuam kawm ntawv tawm mus rau lwm qhov los yog kawm tiav hauv Golden Valley High School lawm.

Yog tias pawg Council ib tug tswv cuab tawm ntawm pawg pab tswv yim ua ntej nws tas ncua sij hawm (term), pawg sawv cev ( i.e. cov niam txiv, cov nais khu) yuav tau xaiv dua ib tug los nyob chaw ntawm tus tswv cuab uas nyob tsis tau tas nws ncua sij hawm.

SSC cov tswv cuab yuav tau mus koom Pawg pab tswv yim tej rooj sab laj nraim. Ib tug tswv cuab uas tsis mus koom rooj sab laj txog ob zaug sib law los yog peb zaug tas nro nyob hauv ib xyoo ces cia li tas cai raug tawm ntawv Pawg pab tswv yim thiab yuav tsis tau rov mus nyob hauv Pawg pab tswv yim kom tas xyoo ntawd thiab ib xyoo kawm ntawv tom qab ntxiv. Yuav muaj ib tug los Hloov chaw raws li tau hais los saum.

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

COV KHIAV HAUJ LWM (OFFICERS)

Cov khiav hauj lwm rau pawg SSC yog raug xaiv los ntawm Pawg Pab tswv yim kom los khiav hauj lwm ncua sij hawm ib xyoo muaj tus Tuam thawj  (Chairperson), tus Lwm thawj (Vice Chair), thiab tus Tuav ntaub ntawv ( Secretary). Cov khiav hauj lwm tej luag hauj lwm muaj raws li nram qab no:

Tus Tuam thawj: Ua hauj lwm nrog tus program specialist ua tej txheej txheem rooj sab laj thiab coj Pawg pab tswv yim tej rooj sab laj.

Tus Lwm thawj: Ua hauj lwm sawv cev rau tus Tuam thawj thaum tus Tuam thawj must sis tau thiab pab tej hauj lwm raws li kom pab ua.

Tus Tuav ntaub ntawv: Khaws tseg tej ntaub ntawv ntawm tej rooj sab laj tej txheej txheem thiab sau tseg tej ntsiab lus nrog tus program specialist ua tus pab.

______________________________________________________________________________

COV ROOJ SAB LAJ

Cov nyob hauv Pawg (Council) yuav muaj sab laj txhua hli hauv Golden Valley high School rau cov hli uas tsev kawm ntawv muaj kawm ntawv. Kuj yuav muaj rooj sab laj ntxiv yog xav kom muaj. Qhov ntev ntawm tej rooj sab laj yuav yog nyob ntawm tus npaj daim txheej thxeem.

Txheej txheem rooj sab laj yuav raug sib koom ua los ntawm tus Tuam thawj, tus program specialist, thiab tus principal. Ib tug tswv cuab ntawm pawg Council no muaj peev xwm tawm tswv yim rau sawv daws xav los muab tso rau hauv daim txheej txheem. Yog muaj tej tswv yim yuav tau hais ua ntej yam tsawg 15 hnub  ua ntej yuav muaj rooj sab laj ib txwm.

Ib daim txheej txheem yuav muab xa rau Council cov tswv cuab kom tau saib ua ntej muaj rooj sab laj.

Yuav tsum muaj cov tswv cuab kom txaus ( A quorum) mus koom raws lub xeev txoj cai thiaj ua tau ib lub rooj sab laj raws cai. Cov tswv cuab muaj kom txaus yuav tsum yog thaum ntau tshaj li 50% ntawm cov tseem ua tswv cuab mus koom. Yuav tau muaj ib tug tawm lus ua ntej (A motion)  ua ntej yuav xaiv yuav suab pom zoo ntawm feem coob ntawv cov tswv cuab mus koom. Tsis muaj ib tug twg muaj cai xaiv yuav ib yam dab tsi tau.

______________________________________________________________________________

BYLAW HLOOV

Tsab bylaws no muaj peev xwm kho dua tau los ntawm feem coob cov tswv cuab mus koom rooj sab laj. Li cas los, kev kho tsab bylaw tsis muaj peev xwm kho tau ua ntej kom muab nws nyeem nyob rau SSC ob lub rooj sab laj ua ntej tso. Tsev kawm ntawv lub niam tswv yim (plan) los yog kev hloov txhua yam hauv Tsev kawm ntawv lub niam tswv yim tsis muaj peev xwm ua tau yog tias tsis muab nws xa mus rau txhua tus tswv cuab hauv nws qhov lus kawg yam tsawg ob lij piam ua ntej ib lub rooj sab laj twg uas yog qhov xaiv yuav kawg yuav muaj.

Golden Valley High School

Merced, California

School Site Council 2002