Cai Yuam Me-Nyuam Kawm Ntawv

(Compulsory Full-Time Education)

 

Txhua tus neeg muaj hnub nyoog 6 xyoo txog 18 xyoo zam tsis tau li nyob hauv tej tswv yim ntawm ntu no los ntu 3 [ nyob hauv txoj cai kawm txuj ci nqe 48400 ( commencing with Ed.Code Sec 48400)] yuav tsum tau mus kawm ntawv kom puv sij hawm. Txhua tus neeg uas yuav tau mus kawm ntawv kom puv sij hawm thiab txhua tus neeg uas yuav tau mus kawm ntawv ntxiv es zam tsis tau li nyob hauv tej tswv yim ntawm ntu 3 ( hauv txoj cai kawm txuj ci nqe 48400) yuav tsum tau mus kawm ntawv nyob rau hauv cov tsev kawm ntawv loom kom puv sij hawm cov hnub kawm ntawv los yog mus kawm ntawv ntxiv kom puv sij hawm li tau tsim los raws li qhov ntev ntawm hnub kawm ntawv uas cov thawj coj kev kawm txuj ci ntawm lub district uas tus niam txiv los tus saib xyuas raug cai nyob thiab txua tus niam txiv, tus saib xyuas, los yog lwm tus uas muaj cai saib xyuas los yog muaj kev saib xyuas tus me nyuam kawm ntawv yuav tsum tau xa tus me nyuam kawm ntawv mus kawm ntawv rau cov tsev kawm ntawv loom tas hnub los yog mus kawm ntawv ntxiv kom puv sij hawm ntev li ib hnub kawm ntawv uas cov thawj saib xyuas kev kawm txuj ci ntawm lub district uas tus niam txiv los tus saib xyuas raug cai nyob raws li txoj cai kawm txuj ci (ed Code sec. 48200)

 

Kev mus kawm ntawv Swm yeem ( Regular Attendance):

Cov me nyuam kawm ntawv yuav tsum tau mus kawm ntawv xwm yeem nyob rau tej hnub muaj kev sib tw los yog muaj kev ua ib yam dab tsi thiaj li zoo muaj peev xwm mus koom tau. Ib tug yuav mus koom tau yuav tsum tau mus kawm ntawv kom tas cov sij hawm ntawm h nub muaj kev ua ub ua no ntawd los yog yuav raug txwv tsis tau mus koom qhov kev ua ub ua no ntawd. Kev mus kho mob thiab los yog tau kev tso cai ua ntej ntawm tus principal thiaj li zam tau xwb nkaus.

 

Kev mus kawm ntawv Tej txheej txheem ua (Attendance procedures):

Kev qhaj ntawv yuav tsum tau kho nyob rau hauv 48 teev yog tsis kho ces yuav muab xam tias qhaj ntawv tsis muaj qab hau (truancy), uas muab hais tau tias yog ib qho qhaj ntawv tsis tau kev zam txim los yog i b qho mus qeeb tshaj li ntawm 30 feeb raws li txoj cai kawm txuj ci ( Ed. Code Sec. 48260) txhua qhov kev qhaj ntawv tsis muaj qab hau yuav raug txim.  Xav kom niam txiv hu mus rau tus xov tooj (385 – 8010)  qhia rau tsev kawm ntawv paub hnub uas  tus me nyuam qhaj ntawv thiab piav qhia tej qab haus vim li cas thiaj qhaj ntawv. Yog tias tus me nyuam nqa ib daim ntawv, nws yuav tau txais ib daim voucher qhia tias zam txim los tsis zam txim txog qhov kev qhaj ntawv. Cov nais khu kuj muab hauj lwm rau cov me nyuam uas qhaj ntawv tsis tau kev zam txim ua.

 

Mus muab nej daim voucher  

Kom yooj yim rau nej, loo kam saib xyuas kev mus kawm ntawv qhib thaum 7:00 A.M. mus txog 4:00 P.M. txais tej xov tooj hu thiab tej ntawv hais txog kev qhaj ntawv. Tus xov tooj yog  385 – 8010.  Tom qab lawb kam lawm los tseem muaj lub Machine txais tau nej tej lus hu. Yog hu kom kho tus me nyuam qhov kev qhaj ntawv, xav kom niam txiv hu mus hnub uas tus me nyuam qhaj, tsis txhob tos dhau hnub tus me nyuam rov qab mus kawm ntawv mam hu. Yog tsis hu xov tooj mus, hnub tus me nyuam rov qab mus kawm ntawv, niam txiv sau ib daim ntawv rau tus me nyuam qa mus rau tsev kawm ntawv los zoo. Nyob hauv daim ntawv yuav tsum hais muaj tus me nyuam npe, hnub yug, hnub qhaj ntawv, thiab tej qab haus uas tus me nyuam qhaj ntawv, thiab niam txiv yuav tau kos npe thiab sau niam txiv tus xov tooj rau daim ntawv kom  tsev kawm ntawv hu tau rov qab los nug saib puas yog niam txiv ua daim ntawv tiag. Yuav tsum muab daim ntawv xa mus rau hauv loo kam saib xyuas kev mus kawm ntawv ua ntej yuav rov qab mus kawm ntawv. Yog tias tus me n yuam kawm ntawv mus nkag hoob qeeb xwb es nais khu maim tus me nyuam qhaj ntawv lawm, nws yog tus me nyuam kawm ntawv lub luag hauj lwm yuav tau los qhia rau hauv loo kam saib xyuas kev mus kawm ntawv kom kho. Yog cov me nyuam qhaj ntawv muaj qab hau cov nais khu yuav muab tas tej hauj lwm lub sij hawm tus me nyuam qhaj tsis tau ua rau tus me nyuam ua kom tau qhab nias. Tej kev qhaj ntawv muaj qab hau muaj: 1) kev muaj mob, 2) muaj teem caij mus ntsib kws kho mob, kws kho hniav, 3) mus ntee ploj tuag ib tug neeg txheeb ze ntawm tseg neeg kiag, thiab 4) qee qhov kev qhaj ntawv uas cov lwm thawj nais khu loj pom zoo ua ntej. (Nws yog tus me nyuam kawm ntawv lub luag hauj lwm thov kom muab tej hauj lwm thaum tus me nyuam qhaj rau tus me nyuam ua). Lwm yam kev qhaj ntawv, xws li tsev neeg mus ncig, los yog mus so hauj lwm, es coj me nyuam mus nrog, yuav xam tias yog qhaj ntawv tsis tau kev zam txim raws li kev kawm txuj ci txoj cai ( E.C. 48205, 8.1 5232, 5412)